Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: Xenoware GCV
Adres: Waversebaan 150 bus 0201
Plaats: 3001 Heverlee
Email: info@xenoware.be
Tel: +32 493 68 85 03
Ondernemingsnummer: 0648.771.434
BTW: BE0648.771.434

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Xenoware GCV, een gewone commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Waversebaan 150 bus 0201; 3001 Heverlee, BTW BE0648.771.434, RPR Leuven, (hierna ‘Xenoware’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Xenoware moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Xenoware aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen tenzij anders gespecifieerd en. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Xenoware niet. Xenoware is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Xenoware is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Xenoware. Xenoware kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Offertes / Bestellingen

De offertes van Xenoware zijn enkel geldig indien schriftelijk, gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden. Indien de offerte geen termijn vermeldt, zijn deze voor onbepaalde duur geldig.

Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet op de websites met url “xenoware.be”, per telefoon of mail worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door Xenoware d.m.v. een orderbevestiging. Gelieve de orderbevestiging door te nemen en Xenoware onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien de Klant dit niet doet binnen 3 kalenderdagen na de datum van de Orderbevestiging, zal immers onweerlegbaar vermoed worden dat de orderbevestiging identiek is aan de bestelling van de Klant.

Artikel 5: Prijs en betaling

Prijzen en belastingen van de producten en diensten van Xenoware worden vermeld op de factuur. Betaling gebeurt uiterlijk voor de vermelde datum op de factuur. Xenoware kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van de factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor Xenoware een conventionele verwijlintrest opleveren van 15% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van EUR 50 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop Xenoware beroep dient te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al de andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen. Indien schriftelijk overeengekomen kan de betalingstermijn vastgelegd worden op maximaal 30 dagen na facturatiedatum.

Artikel 6: Software

Software die geen eigendom is van Xenoware wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de software- licentiegever. Waar nodig levert Xenoware de software-licentie die de Klant nodig heeft bij het product, tenzij expliciet anders vermeld.

Artikel 7: Levering, Risico en Eigendom

Leveringen kunnen plaatsvinden in gedeelten. De leveringsplaats wordt vermeld in de Orderbevestiging. Al de verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling. Het eigendomsrecht op de geleverde producten gaat dan ook enkel over bij volledige betaling. Tot die tijd moet de Klant onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag de Klant onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Tot die tijd zal de Klant overigens ieder risico voor verlies of beschadiging van de goederen zelf dragen. In geval van niet-tijdige betaling heeft Xenoware het recht om de geleverde producten bij de Klant terug te halen op risico’s en kosten van de Klant, zelfs indien deze reeds geïnstalleerd zijn of onroerend zijn geworden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst, nu Xenoware daartoe door de Klant ingevolge de bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Indien de Klant de producten verkoopt vóór de eigendom is overgegaan, wordt de Klant Xenoware’ gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door de Klant afzonderlijk van de algemene fondsen van de Klant bijgehouden. Xenoware kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Xenoware is bereikbaar op het telefoonnummer +32 493 68 85 03, via e-mail op info@xenoware.be of per post op het volgende adres Waversebaan 150 bus 0201, 3001 Heverlee. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Klachten

De Klant moet onze producten binnen 24 uur na ontvangst inspecteren op zichtbare schade of gebreken. Klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk indien deze niet duidelijk schriftelijk aan Xenoware zijn gericht binnen 24 uur na de levering of uitvoering. Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk indien deze niet schriftelijk aan Xenoware gericht is binnen de 2 kalenderdagen na de factuurdatum. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de Klant niet van de verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Xenoware om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Voorschotten en Kredietwaardigheid

Xenoware heeft het recht om vóór de levering van een product of de uitvoering van een dienst voorschotten of het volledige overeengekomen facturatiebedrag te vragen. Onverminderd het recht om voorschotten te vragen, kan Xenoware ook volledige waarborgen of zelfs volledige betaling eisen indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant wordt geschokt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, Uw weigering om een wisselbrief te accepteren of door protest van een wisselbrief, door het vragen naar termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen de Klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen heeft Xenoware evenzeer een retentierecht op alle goederen die eigendom zijn van de Klant, zulks tot onze algehele betaling.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Xenoware. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Overmacht

In geval van overmacht heeft Xenoware de keuze om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde producten en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering. Onder andere de volgende omstandigheden zullen als overmacht worden beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, kan elke partij de overeenkomst ontbinden. In geen geval heeft enige partij recht op schadevergoeding.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Leuven.

Artikel 16: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Xenoware klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Xenoware.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Xenoware zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Indien de Klant wijzigingen wil aanbrengen aan het product en de garantie wenst te behouden, dient de Klant eerste toestemming te krijgen van Xenoware om deze aanpassing door te voeren.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 17: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Xenoware respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de verlening van onze diensten.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Waversebaan 150 bus 0201, 3001 Heverlee, info@xenoware.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Xenoware.

Xenoware behandelt klantgegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn/haar paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Xenoware heeft dus geen toegang tot het paswoord.

Xenoware houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@xenoware.be.

Artikel 18: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Xenoware maakt gebruik van first-party cookies voor het functioneren van de website en 3rd party cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.